สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  รู้รอบด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจ / ด้านการปลูก
 
 
1. หลักการและความสำคัญในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
   
2. การเลือกชนิดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
  1. นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการปลูกสัก
  2. นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการปลูกยูคาลิปตัส
  3. นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการปลูกกระถินเทพา
  4. นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการปลูกไผ่เลี้ยง
   
3. รูปแบบการปลูกสร้างสวนป่า
  1. รูปแบบการปลูกสร้างสวนป่าจำแนกตามองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้
            1.1 สวนป่าเชิงเดี่ยว (Monoculture)
            1.2 สวนป่าแบบผสม (Mixculture)
            1.3 การปลูกแบบวนเกษตร (Agroforestry)
  2. รูปแบบการปลูกสร้างสวนป่าจำแนกตามการปลูก
            2.1 การปลูกแบบเป็นแถว
            2.2 การปลูกแบบไม่เป็นแถว
   
4. เทคนิคการปลูกสร้างสวนป่า
  1. การบำรุงรักษาสวนป่า
  2. การลิดกิ่ง
  3. การตัดขยายระยะ
  4. การควบคุมไฟป่า
  5. การป้องกันโรคและแมลงในสวนป่า
  6. การประเมินผลผลิตในสวนป่า
   
5. การปลูกและการตัดฟันไม้สวนป่า
  1. การปลูกและการตัดฟันสัก
  2. การปลูกและการตัดฟันยูคาลิปตัส
  3. การปลูกและการตัดฟันกระถินเทพา
  4. การปลูกและการตัดฟันไผ่เลี้ยง
   
   
go to Top