หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้


แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ เป็นการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบและการให้บริการต่อไป


ข้อ
รายการ
ความพึงพอใจ

1

ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน

2 ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของข้อมูล
3 ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรคำนวณและรายงานต่างๆ
4 ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
5 ความง่ายในการใช้งานระบบ
6 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูล/รายงานต่างๆ
7 ความสวยงาม ทันสมัยของหน้าจอ
8 ความรวดเร็วในการบริการและแก้ไขปัญหา
9 เอกสาร/คู่มือการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
10 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะ :
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :