ลงทะเบียน | รายละเอียดโครงการ | ติดต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ขั้นตอนการดำเนินงานสนับสนุนโครงการฯ | สำหรับเจ้าหน้าที่ | คู่มือแนวทางcsr
 
 
 
ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฤดูกาลที่เหมาะแก่การปลูกป่า คือช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน
   

            พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกทำลาย หน่วยป้องกันรักษาป่าได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีและยึดคืนพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าทันที แต่ยังขาด งบประมาณในการดำเนินการในพื้นที่นั้น จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา

   
   

            พื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ยึดคืนมาจากการบุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าไม้อื่น ๆ ที่พ้นภาระทางคดีความตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

 
1.

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา

2.

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายร่วมกับกรมป่าไม้

 
 

            พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายได้รับการฟื้นฟูสภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และลดภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้ง อุทกภัย เป็นต้น โดยกรมป่าไม้ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันดูแลรักษาป่า

 
 
ผู้สนับสนุนโครงการ
magnolia
Thai NOK
สหวิริยาสตีลอินดัสทรี
มูลนิธิอิออน
occ
Merck
Future Park
LEO Tech
itcc
Oils R Us
สยามฟอเรสทรี จำกัด
Wind Energy
padora 2
Pandara
ไว้ท์ กรุ๊ปจำกัด มหาชน
hitachi
rcy
dhipaya
ricoh
spower
dad
eason
ilc
 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
โทร. 0-2579-5588 , 0-2579-9595    
Green Call 1310 กด 3     
E-mail : reforest.2556@hotmail.com
Website : http://www.forest.go.th  
ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม