หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
ผู้บริหารกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
อธิบดีกรมป่าไม้
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5173, 5199
โทรสาร. 02-9406664
รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 และ 062-7356767#5582, 5583
โทรสาร. 02-5614943
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5580,5640
โทรสาร. 02-5798338
นายอรรถพล เจริญชันษา
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5171,5123
โทรสาร. 02-5615421
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 , 086-0280202#5020
โทรสาร. 02-5615101
นายธวัชชัย ลัดกรูด
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192
โทรสาร. 02-5792798
นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5066, 5522
โทรสาร. 02-5795416
นายอภิรักษ์ ทหรานนท์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ,085-4805394#5031
โทรสาร. 02-5792729
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 16/10/2561 15:35:55
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :