หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักการอนุญาต
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายนพดล ฮมแสน
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอำนวยการ
นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786 # 5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวภาวินี วัดสัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209,
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
นายมนตรี นุชอนงค์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
นายสรายุทธ เภสัชชะ
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#
โทรสาร. 02-5796533
นางรังษี ผ่องสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวรัตนา สอาดนัก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวปาณิศา ณัฎฐภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
นายจรัญ มากสมบูรณ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นายฐานันดร เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
นายเอกธัช วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5206
โทรสาร. 02-5792391
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม
ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดประชุม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
ผู้อำนวยการส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ของส่วนราชการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวฐิติพรรณ แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 2
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอภิชาติ ชนาธิปกุล
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 1
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 2
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวราตรี บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 3
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 4
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวกุลธิดา คำใจ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
หัวหน้าฝ่ายส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 1
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเอกชน
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวฐิติพรรณ แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอภิชาติ ชนาธิปกุล
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคเหนือ ส่วนที่ 1
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคเเหนือ ส่วนที่ 2
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวราตรี บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคเหนือ ส่วนที่ 3
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคเหนือ ส่วนที่ 4
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 1
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 2
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวกุลธิดา คำใจ
หัวหน้าฝ่ายเอกชนภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
ส่วนติดตามการเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
นายพงศ์สันต์ ดนูพิทักษ์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามการเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวฐิติพรรณ แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 18/11/2562 14:30:43
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :