หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักการอนุญาต
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายธรรมนูญ อัครพินท์
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209 และ 062-5035743
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอำนวยการ
นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786 # 5209
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและการเงิน
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5216
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
นายจรัญ มากสมบูรณ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นายจรัญ มากสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391#5206
โทรสาร. 02-5792391
นางสาวราตรี บุญรอด
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391# 5206
โทรสาร. 02-5792391
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391#5206
โทรสาร. 02-5792391
นายธนกาญจน์ ศรีสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391# 5206
โทรสาร. 02-5792391
นายเอกธัช วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792391#5206
โทรสาร. 02-5792391
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5206
โทรสาร. 02-5792391
ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม
ผู้อำนวยการส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-9407383 #5217
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวฐิติพรรณ แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5799567#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวกุลธิดา คำใจ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคเหนือ ส่วน 1)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอภิชาติ ชนาธิปกุล
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคเหนือ ส่วน 2)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคเหนือ ส่วนที่ 3)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นายประเสริฐ จิระโรจน์ประภา
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคกลาง)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคใต้ ส่วนที่ 1)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 1)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 2)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 3)
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5207, 5208
โทรสาร. 02-5799567
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
นายมนตรี นุชอนงค์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5784852 #5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นายสรายุทธ เภสัชชะ
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นายสรายุทธ เภสัชชะ
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นางรังษี ผ่องสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวรัตนา สอาดนัก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวปาณิศา ณัฎฐภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5202, 5203
โทรสาร. 02-5796533
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 18/6/2561 10:18:26
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :