หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักกฎหมาย
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายวิจารณ์ เสนสกุล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5670
ส่วนอำนวยการ
นางสาววรรณา มีเหม็ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5668,5670
โทรสาร. 02-5615144
ส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา
นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์
รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5211,5667
โทรสาร. 02-5799569
ส่วนสืบสวนสอบสวน
นายวิชิต กัณหา
ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนสอบสวน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5669
โทรสาร. 02-5615230
ส่วนคดีทั่วไป
นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการส่วนคดีทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5603
โทรสาร. 02-5615305
ส่วนคดีปกครอง
นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์
ผู้อำนวยการส่วนคดีปกครอง
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5603
โทรสาร. 02-5615305
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณวีร์ ศรีทิพโพธิ์ 24/8/2563 15:24:44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :