หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายปราโมท ห่านวิไล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5048 และ 081-9020673
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน
นางประภัสสร กระจายศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลปฏิบัติราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048
โทรสาร. 02-5794692
ฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง
นางสาวสิตานันท์ จันทร์สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5048
โทรสาร. 02-5794692
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 22/5/2562 14:54:27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :