หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
อาคารชันสน ชั้น 1 02-5798608, 02-5614292-3 #5160, 5161 และ 089-5076089
โทรสาร. 02-5798608
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 30/5/2560 11:50:48
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :