หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5199,5173,5176 และ 02-5798611
โทรสาร. 02-9406314
นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์
รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5019
โทรสาร. 02-5794304
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง
หัวหน้างานอำนวยการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5197
โทรสาร. 02-5792595
ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
หัวหน้างานคุ้มครองจริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5027
โทรสาร. 02-5795304
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1/7/2562 8:29:25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :