หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
ส่วนอำนวยการ
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5249
ส่วนรับรองการป่าไม้
นายธาดา สุวรรณวิมล
ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5248,5249
ส่วนมาตรฐานการป่าไม้
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5248
ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้
นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5248
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 30/4/2562 15:29:32
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :