หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางกันตินันท์ ผิวสอาด
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5553
โทรสาร. 02-579-4853
ส่วนอำนวยการ
นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส (ห้องสวัสดิกรมป่าไม้ ด้านหลังห้องสมุด) 02-5614292-3 #5249
ส่วนมาตรฐานการป่าไม้
นางอุทารัตน์ ศุขสุเมฆ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5248
ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้
นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้
ชั้น 1 อาคารไทย-ญี่ปุ่น 02-5614292-3#5421
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
นายมนตรี ปิยาพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5553
โทรสาร. 02-5799595
ส่วนรับรองการป่าไม้
นายวิทยา ณวิพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-561-4292-3#5679
โทรสาร. 02-579-4853
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 26/8/2562 14:05:56
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :