หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักบริหารกลาง
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 086-3433429
โทรสาร. 02-5615368
ส่วนอำนวยการ
นางยุวดี ดีงามเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5058
โทรสาร. 02-5794304
นายชุติเดช กสิกรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5697
โทรสาร. 02-5794304
นางสาวนฤมล กสิกรรม
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5185
โทรสาร. 02-9406664
นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายแผนและประสานราชการ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5058
โทรสาร. 02-5794304
นางชนัดดา อนูปกิจ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5058
โทรสาร. 02-5794304
ส่วนการคลัง
นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5138
โทรสาร. 02-5615306
นายภาคิน ราชการกิตติกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5014
โทรสาร. 02-5615306
นางเปรมจิตต์ สุวรรณบงกช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5682
โทรสาร. 02-5615306
นางสุรีรัตน์ นรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5682
โทรสาร. 02-5615306
นางสุวิมล ถนอมเผ่า
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5681
โทรสาร. 02-5615306
นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5138
โทรสาร. 02-5615306
นางสาวสุภาพร แก้วบับพา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5635
โทรสาร. 02-5615306
ส่วนการเจ้าหน้าที่
นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล
ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5197
โทรสาร. 02-55792595
นางอัจฉรา เหมือนประสงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
นางสาวสมฤดี แซ่ลิ่ม
หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
นางวรรณเพ็ญ สุขสมอรรถ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5628
โทรสาร. 02-5792595
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จบำนาญ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5196
โทรสาร. 02-5792595
นางสาวมุกตาภา นิ่มอนงค์
หัวหน้าฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5629
โทรสาร. 02-5792595
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นางสาวจิรภา จิตคงสง
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-9405910#5168
โทรสาร. 02-5615422
นางสาวธวชินา สาตรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5618, 5168
โทรสาร. 02-5615422
นางปิยวรรณ วิทุรานิช
หัวหน้าฝ่ายข่าว
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5604, 5618
โทรสาร. 02-5615422
นายโอภาศ พันธ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#1165,1166
โทรสาร. 02-5615422
นางสาวสุกัลยา โตสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5604
โทรสาร. 02-5615422
นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5618
โทรสาร. 02-5615422
ส่วนเสริมสร้างวินัย
นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
นายเอกชัย เกื้อทอง
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคเหนือ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
นายณัฐพล โพธิ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคกลาง
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
ว่าที่ร้อยเอก มานพ นามไพร
หัวหน้าฝ่ายวินัยภาคใต้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
โทรสาร. 02-5795304
ส่วนพัสดุ
นางสาวสุชาดา เกษรเกิด
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 081-9325243
โทรสาร. 02-5615336
นางสาวพัชรินทร์ ดวงงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
นางสาวทวิวรรณ คำหล่อ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
นายชินโย ชาชิโย
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5011
โทรสาร. 02-5615336
นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย
หัวหน้่าฝ่ายคลังพัสดุ
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5050
โทรสาร. 02-5615336
นายปรเมษฐ มิญฌา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5656
โทรสาร. 02-5615336
ส่วนฝึกอบรม
สิบตำรวจเอกหญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5022
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
นางสาวจรรยพร บุญแก้วคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5022, 5496
โทรสาร. 02-5614292-3 #5022
นางชนัดดา อนูปกิจ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5022
โทรสาร. 02-5614292-3 #5496
นางสาวอรสา บุญประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5496
โทรสาร. 02-5614292-3 #5022
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 16/10/2562 8:53:17
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :