หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5051,5781
โทรสาร. 02-5798236
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5019
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนอำนวยการ
-
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5019
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเครือมาศ สุขพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
สิบตำรวจเอกหญิงบุญภา ชุมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5016
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292
โทรสาร. 02-5795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า
ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ
-
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นายพิษณุ ยุ่นสมาน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
นายนิธิโรจน์ จงจิตรกิตติ์ธนา
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการด้านการข่าว
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นายสมชาย ฉิมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายประสานคดีพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายสนับสนนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 085798236
ส่วนควบคุมไฟป่า
นายดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายธนพงศ์ โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายชัยธัช กิ่งพยอม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช
ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและติดตาม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 2/7/2563 11:23:47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :