หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5051,5781
โทรสาร. 02-5798236
ส่วนอำนวยการ
นายธนัช เนมีย์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5019
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเครือมาศ สุขพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5768
โทรสาร. 02-5615001
นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5017
โทรสาร. 02-5615001
สิบตำรวจเอกหญิงบุญภา ชุมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5016
โทรสาร. 02-5615001
ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา
ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292
โทรสาร. 02-5795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายคดีและของกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียนคมกฤส
โทรสาร. 025795967
ส่วนแผนงานและสารสนเทศ
นายสุจริต ชวนรำลึก
ผู้อำนวยการส่วนแผนและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5840
นางสาวเครือมาศ สุขพลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5664
นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5664
นางสาวเพ็ญพินิช บุตรพึ่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5664
ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านป้องกันรักษาป่า
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5840
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่งไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและติดตาม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5033
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ
นายสักรินทร์ ปัญญาใจ
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.38 (แม่เมาะ) เดินหมู่ที่ 8 บ้านแม่เมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 089-8507551
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคกลาง
นายภูษิต หิรัญพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคกลาง
เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี 081-3883444
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุรศักดิ์ นัสบุสย์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต.กุดรัง อ.กึดรัง จ.มหาสารคาม 44130 089-9874559
ส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้
นายศุุภชัย สุกใส
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้
880 หมู่ 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 081-9595337
ส่วนควบคุมไฟป่า
นายดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายธนพงศ์ โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายชัยธัช กิ่งพยอม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
นายนพชัย กลิ่นสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ตึกหลังอาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5767, 5064
โทรสาร. 02-5615127
ส่วนกิจการพิเศษ
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นายพิษณุ ยุ่นสมาน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
นายนิธิโรจน์ จงจิตรกิตติ์ธนา
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการด้านการข่าว
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 02-5795967
นายสมชาย ฉิมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายประสานคดีพิเศษ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ( ศปก.พป.) 02-5798236, 02-5614292-3 #5057
โทรสาร. 02-5798236
นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์
หัวหน้าฝ่ายสนับสนนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) 02-5614292-3#5057
โทรสาร. 085798236
ส่วนด่านป่าไม้
นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ
ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5678
โทรสาร. 02-5794853
นายศัทร แสนสุริยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 092-4155195 และ 02-5614292-3#5679
โทรสาร. 02-5794853
นายสราวุธ ไชยยงยศ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตและบริการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 089-8765604 และ 02-5614292-3#5679
โทรสาร. 02-5794853
นายประทีป ลิสกุลรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 081-6452969 และ 02-5614292-3 #5679
โทรสาร. 02-5794853
นายเมทนี สีมันตร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 081-4956101 และ 02-5614292-3#5679
โทรสาร. 02-5794853
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 18/9/2562 9:46:17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :