หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นางนันทนา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5523 และ 097-4146554
โทรสาร. 02-5795416
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
นายพิชัย เอกศิริพงษ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5638
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนอำนวยการ
นางสาวถนัดสม นุกูล
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5649
โทรสาร. 02-5795416
ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5548, 5648
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์เดช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5548
โทรสาร. 02-5795416
นางเสาวคนธ์ กิ่งพรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5648
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549,5654
โทรสาร. 02-5795416
นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
นายภควัต โพธิ์นาค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่าย
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวนภัสกร ธนเกษมสกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการส่งเสริม
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5549, 5654
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
นายพิชัย เอกศิริพงษ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5638
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5665
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามผล
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5652
โทรสาร. 02-5795416
นางหัสนีย์ แคะนาค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5642
โทรสาร. 02-5795416
นายวรากร เกษมพันธ์กุล
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5655
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวพนาวัลย์ จันทร์สระคู
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5655
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
นายเสกสรร กวยะปาณิก
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5797585#5674
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5643
โทรสาร. 02-5795416
นางปริชาติ เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายศึกษาและส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5644,5522
โทรสาร. 02-5795416
นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาป่าในเมือง
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5645,5522
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5643,5522
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน
-
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5639
โทรสาร. 02-5795416
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 - 13
-
-
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3
โทรสาร. 02-5795416
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 15/1/2563 8:21:59
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :