หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายธิติ วิลารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5478, 5482
โทรสาร. 02-5798532
ส่วนอำนวยการ
นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5663
โทรสาร. 02-5795412
นางบุปผาชาติ อวนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5795412
นางชญานุช สัตถาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5661
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5662
โทรสาร. 02-5795412
นางวลัยพร สถิตวิบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5663
โทรสาร. 02-5795412
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นายคงศักดิ์ มีแก้ว
ผอ.กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5404
นางพรพิมล อมรโชติ
หัวหน้างานข้อมูลด้านวนวัฒนวิจัย
ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5442
นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
หัวหน้างานวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5408
นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
หัวหน้างานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5429
นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
หัวหน้างานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5444
โทรสาร. 02-9407396
นายชนะ ผิวเหลือง
หัวหน้างานวิจัยปฐพีวิทยาป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5424
โทรสาร. 02-9407396
ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้
นางสาวพรรณี เด่นรุ่งเรือง
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5473, 5485
โทรสาร. 02-5797462
นางอุทารัตน์ ภู่ไพบูลย์
หัวหน้างานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร้างไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5491
โทรสาร. 02-5799177
นางทรรศนีย์ พัฒนเสรี
หัวหน้างานพัฒนาเคมีผลิตผลป่าไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5861, 5476
โทรสาร. 02-5799177
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้างานพัฒนาของป่า
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5489
โทรสาร. 02-5799177
นางนฤมล ภานุนำภา
หัวหน้างานพัฒนาพลังงานจากไม้
ชั้น 2 อาคาร52 02-5614292-3#5497, 5486
โทรสาร. 02-5795411
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5498 , 5853
โทรสาร. 02-5795410
นายวิชิต สนธิวณิช
หัวหน้างานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5490, 5494
โทรสาร. 02-5795410
นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์
หัวหน้างานอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5484,5052
โทรสาร. 02-5795410
นางสุวรรณ อ่ำเผือก
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและป้องกันรักษาไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5479
โทรสาร. 02-5795410
นายประเสริฐ วาณิชย์เจริญ
หัวหน้างานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5471
โทรสาร. 02-9406285
ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
นายขวัญชัย เจริญกรุง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางมยุรี จิตต์แก้ว
หัวหน้างานวิจัยแมลงป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5799286
นางสาวอินทิรา พันธาสุ
หัวหน้างานวิจัยโรควิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5487 , 5070
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางสาวนัยนา ทองเจียม
หัวหน้างานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5492
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
นางสาวนภาลัย เสมอใจ
หัวหน้างานพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475
โทรสาร. 02-5614292-3#5488
ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายรัตนะ ไทยงาม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-9407396
นางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด
หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5432
โทรสาร. 02-9407396
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-5615498
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้างานความร่วมมือด้านวิจัยป่าไม้ต่างประเทศ
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5481
โทรสาร. 02-5790526
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางสุรางค์ เธียรหิรัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้างานสำรวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้างานส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการศึกษาและนันทนาการ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้
นายจุติเทพ โพธิปักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นายชนะ ผิวเหลือง
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป่าไม้
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นางเบญจวรรณ คงรวย
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจด้านการผลิตและการจัดการไม้
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการตลาด
ชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5421
โทรสาร. 02-5799577
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล
หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 8/6/2560 13:42:18
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :