หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายภูษิต พรหมมาณพ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077
โทรสาร. 02-5798532
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
นายคงศักดิ์ มีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077
โทรสาร. 02-5798532
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5077
โทรสาร. 02-5798532
ส่วนอำนวยการ
นายชาตรี รักษาแผน
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3 #5474
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวทิวา โหละสุต
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวพรทิพย์ เกตุสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5662
โทรสาร. 02-5795412
นายมนต์ชัย เพิ่มผลนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5661
โทรสาร. 02-5795412
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5663
โทรสาร. 02-5795412
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5795412
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นายสุทัศน์ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5404
นางมยุรี วรรณพินิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5449
นางวรพรรณ หิมพานต์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5408
นางอาภรณ์ เจนวิถีสุข
หัวหน้าฝ่ายวิจัยป่าไม้กับสังคม
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3 #5424
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ป่าไม้
ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5429,5430
นางสาวอรุณี ภู่สุดแสวง
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5444, 5445
โทรสาร. 02-9407396
นายนรินทร์ เทศสร
หัวหน้าฝ่ายรุกขกรรมและจัดการป่าในเมือง
ชั้น 2 อาคารกริต สามะพุทธิ 02-5614292-3#5444, 5445
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิกูล
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494
โทรสาร. 02-5795410
นางนฤมล ภานุนำภา
หัวหน้าฝ่ายคุณสมบัติผลิตผลป่าไม้
ชั้น 2 อาคาร 52 02-5614292-3#5497,5486
โทรสาร. 02-5795411
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของป่า
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5477,5495,5489
โทรสาร. 02-5799177
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิกูล
หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์จากไม้และวัสดุทดแทนไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5494
โทรสาร. 02-5795410
นายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5484,5052
โทรสาร. 02-5795410
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางกันตินันท์ ผิวสอาด
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5030
โทรสาร. 02-5792814
นางสาวกฤษณา ชายกวด
หัวหน้าฝ่ายกีฏวิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5474
โทรสาร. 02-5792814
นางสาวอินทิรา พันธาสุ
หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5487 , 5070 ,5488
โทรสาร. 02-5792814
นางสาวนภาลัย เสมอใจ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5475,5488
โทรสาร. 02-5792814
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสมบูรณ์ บุญยืน
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 02-5615498
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-5615498
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5483
โทรสาร. 02-9407396
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
คลินิกป่าไม้ อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5962
โทรสาร. 025615498
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 4/12/2563 16:24:59
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :