หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายยรรยง กางการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5028,5611
โทรสาร. 02-9405910
ส่วนอำนวยการ
นายชาตรี รักษาแผน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5029 ,086-0824910
โทรสาร. 02-5792729
นางเบญจา แท้สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,086-4209298
โทรสาร. 02-5792729
นางสุชิตา บุญยอด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประสานราชการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,085-6515476
โทรสาร. 02-5792729
นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาลัย
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5529 ,083-7155502
โทรสาร. 02-5792729
นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5504 ,081-5629789
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนปลูกป่าภาครัฐ
นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,083-0126907
โทรสาร. 02-5798441
นายไชยา แดนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5535 ,081-7858582
โทรสาร. 02-5798441
นายอภิรัฐ สุขพูน
หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5043 ,081-8732619
โทรสาร. 02-5798441
นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5046
โทรสาร. 02-5798441
นางสาวสิริลักษณา สมเพชร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5044
โทรสาร. 02-5798441
นายฉัตรชัย กาญจนะคช
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5675 ,081-9132175
โทรสาร. 02-5798441
นายชาตรี รักษาแผน
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 086-0824910
โทรสาร. 02-5792729
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
นายมนตรี ปิยาพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5799595 #5534 ,081-8534848
โทรสาร. 02-5799595
นายธัชชัย ใจปลอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5553 ,092-4599259
โทรสาร. 02-5795588
นายนิวัติ เหลืองบริสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5502,5531 และ 081-4319890
โทรสาร. 02-5797725
นางรานี โพธิปักษ์
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการปลูกป่า ภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5503 ,02-5795588 และ 086-0053625
โทรสาร. 02-5799595
นางสาววารินทร์ ตรีมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5797725 #5536 ,098-2499392
โทรสาร. 02-5799595
ส่วนเพาะชำกล้าไม้
นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5518 และ 085-8749229
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววิภาพร คันธรส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5546,5519
โทรสาร. 02-5795569
นายศุภสิทธิ์ ขุนเชาวฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 ##5520,5517
โทรสาร. 02-5795569
นายนพดล โอภาสเสถียร
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5513,5512
โทรสาร. 02-5795569
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5514,5551
โทรสาร. 02-5795569
ส่วนพัฒนาและประเมินผลการปลูกป่า
นายชุติเดช กมนณชนุตย์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประเมินผลการปลูกป่า
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 091-7894655
นายปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 084-4052130
นางสาวบัวหลัน ขันทะลี
หัวหน้าฝ่ายวางแผนพัฒนา อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 082-9646478
นายอดิศร สารวงศ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล อีกหน้าที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5065 , 081-9155262
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 8/6/2562 13:46:59
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :