หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายนรินทร์ ประทวนชัย
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5732,5757
โทรสาร. 02-5797583
ส่วนอำนวยการ
นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5545
โทรสาร. 02-5797391
นางสาววรปรียา พระวิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5762
โทรสาร. 025797391
นางสุภาพร แสงละออ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5748
โทรสาร. 02-5797391
นายมนตรี ทองฉอ้อน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5762
โทรสาร. 02-5797391
นางวาสนา ก่อผล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5757
โทรสาร. 02-5797391
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5761
โทรสาร. 02-5798460
นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5073
โทรสาร. 02-5798460
นายณัฐภูมิ อมรโชติ
หัวหน้าฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 1
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5073
โทรสาร. 02-5798460
นายปวศิลป์ มีบุญ
หัวหน้าฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมที่ดินป่าไม้ที่ 2
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5073
โทรสาร. 02-5798460
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5076
โทรสาร. 02-5795574
นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5075
โทรสาร. 02-5795574
นายอธิพงษ์ ก่อผล
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5789
โทรสาร. 02-5795574
นางวรรรณพร อ่ำขำ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5782
โทรสาร. 02-5795574
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5779
โทรสาร. 02-5797583
นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5786
โทรสาร. 02-5797583
นายธีรวัฒน์ เคนมี
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3 #5786
โทรสาร. 02-5797583
-
หัวหน้าฝ่ายสำรวจทรัพยากร
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5786
โทรสาร. 02-5797583
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
นายณัฐวุฒิ บุตรดี
ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5783
โทรสาร. 02-5797583
นางจรรฑณา โพธิแท่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
นายณัฐวุฒิ บุตรดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
นางสาวชลเนตร ปรีชาเจริญศรี
หัวหน้าฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล
หัวหน้าฝ่ายหมุดหลักฐานและแผนที่
ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5744
โทรสาร. 02-5797583
ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้
นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5071
นางสาวสุถาพร แสงละออ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5071
โทรสาร. 02-5797391
-
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 1
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5071
โทรสาร. 02-5797391
-
หัวหน้าฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 2
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5071
โทรสาร. 02-5797391
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 4/12/2563 16:00:06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :