หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายสุรัติ กาญจนกุญชร
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5671, 02-5613109 และ081-1424411#5671
โทรสาร. 02-5613109
ส่วนอำนวยการ
นางจีระพงษ์ สัมผัสชัยมงคล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5074
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธ์ุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5228,5038
โทรสาร. 02-5795416
นางสาวดุษฎี เริงหรินทร์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5613109#5038
โทรสาร. 02-5795416
นายคณาธิป ชูแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292#5038
โทรสาร. 02-5795416
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
นางสาวปัทมา เลาเก็ง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614842 #5072,5039,5040
โทรสาร. 02-5614842
นายนิรัญ มโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614842#5072,5039,5040
โทรสาร. 02-5614842
นายนิรัญ มโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614842#5072,5039,5040
โทรสาร. 02-5614842
นางสาวปัทมา เลาเก็ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614842#5072,5039,5040
โทรสาร. 02-5614842
นางอินทิรา รัตนวงศา
หัวหน้าฝ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614842#5072,5039,5040
โทรสาร. 02-5614842
ส่วนติดตามและประเมินผล
นางสาวสุกัญญา บุญสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5615446# 5672
โทรสาร. 02-5615446
นางสุนิตา หงนิพนธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5615446#5672
โทรสาร. 02-5615446
นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5615446#5672
โทรสาร. 02-5615446
นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5615446#5672
โทรสาร. 02-5615446
ศูนย์สารสนเทศ
นายสุกันฑ์ พึ่งกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5010 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5754, 5621 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5754, 5621 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
นางสาวณัฏฐิณี ปิ่นเนียม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5754, 5621 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
นายสุกันฑ์ พึ่งกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5754, 5621 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
นายสุกันฑ์ พึ่งกุล
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5754, 5621 และ 02-5797584
โทรสาร. 02-5797584
ศุนย์บริการประชาชน
นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792884#5657
โทรสาร. 02-5792884
นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792884#5657
โทรสาร. 02-5792884
นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792884#5657
โทรสาร. 02-5792884
นายธนวรรธน์ พงษ์เกิด
หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลข่าวสาร
อาคารแสดงผลงานวิจัยป่าไม้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 02-5614292-3#5053
โทรสาร. 02-5620702
ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
นายสภลท์ บุญเสริมสุข
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5036
นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5035,5673
นางสาวปิยะฉัตร ช่วยปลอด
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5037
นางสาวปรารถนา มีสินเจริญ
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5034
นายปรีชา องค์ประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5034
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 28/6/2561 10:29:40
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :