หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายภูมินพศ์ บุญบันดาร
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่1 (เชียงใหม่)
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758#103
โทรสาร. 052-081758
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นายสายพิณ เปียสวน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758, 097-9354256
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนอำนวยการ
นายศักดา มณีวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0819500579
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
นายอัจฉริยะ ลายประวัติ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนจัดการป่าชุมชน
นายผจญ สิทธิกัน
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 052-081758, 064-9983983
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายวาสนา ท่อทอง
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
164 ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0817466241
โทรสาร. 052-081758 ต่อ 103
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 24/7/2562 18:07:41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :