หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 18 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 5,11 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูก : ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :