หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 32 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)80
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)810
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)485
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)510
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ที่ปลูก : ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :