หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 60 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 820
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : สนักแม่ชีจำรัส หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านแม่ชีจำรัส หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์270
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)815
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านธารหทัย หมู่ 9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)440
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดแก้มอ้น หมู่ 3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ซอยเทศบาล 13/1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 330
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านสามเรือน หมู่ 4 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,890
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 199 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 289 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 26 หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 6 หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)720
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 510
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านคลองมะขาม หมู่ 5 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่44/1 หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 3/3 หมู่ 3 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่44/1 หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 21/5 หมู่ 4 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ริมทาง หมู่ 7 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)240
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 9 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บริเวณวัดหนองแช่เสา หมู่ 5 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองแช่เสา หมู่ 5 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)435
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดหนองแช่เสา หมู่ 5 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 760
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดโป่งกระทิง หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : สถาบันพระสังฆาธิการ หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ริมทางหลวงชนบท หมู่ 4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี -
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : รอบอาคารเทศบาล หมู่ 7 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์730
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดสุทธาวาส หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : ป่าชุมชน หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดหนองประทุม หมู่ 11 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บริเวณบ้านแด่น-บ้านกลางด่าน หมู่ 2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : โรงเรียนหนองโพวิทยา หมู่ 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 360
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ 10 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี -
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : วัดหนองกลางดง หมู่ 6 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านห้วยสระ หมู่ 5 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : บ้านหนองสะเดาบน หมู่ 6 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :