หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 22 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : วัดทุ่งพุฒิ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : เรือนจำชั่วคราว ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์720
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)960
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)960
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2566สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)610
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :