หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่ามะปริง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่ามะปริง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เนื้อที่ : 21 ไร่ งาน 62 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาแนวยาว พื้นที่รอบๆ เป็นที่เกษตรกรรม
หมู่บ้าน : บ้านท่ามะปริง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ 4047/2562
ผู้ตรวจสอบ : นายนพรัตน์ สัมฤทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และเป็นป่าต้นน้ำ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/13183
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพัชรี บุญย่อย
สภาพป่า :
    เป็นภูเขาที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :