หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 243 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2551 รหัสป่าเอกชน : 16088
   ที่ตั้ง : ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
25-0-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 16090
   ที่ตั้ง : ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17725
   ที่ตั้ง : ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-2-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17584
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-2-92
2551 รหัสป่าเอกชน : 17603
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-39
2551 รหัสป่าเอกชน : 17648
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-96
2551 รหัสป่าเอกชน : 17706
   ที่ตั้ง : ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
16-1-44
2551 รหัสป่าเอกชน : 17803
   ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
17-3-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17626
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-1-36
2551 รหัสป่าเอกชน : 17794
   ที่ตั้ง : ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-2-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17805
   ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17649
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-2-31
2551 รหัสป่าเอกชน : 17604
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
12-0-7
2551 รหัสป่าเอกชน : 17636
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-1-43
2551 รหัสป่าเอกชน : 17680
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-1-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17809
   ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
24-2-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17795
   ที่ตั้ง : ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-1-12
2551 รหัสป่าเอกชน : 17627
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-65
2551 รหัสป่าเอกชน : 17645
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
0-1-59
2551 รหัสป่าเอกชน : 17664
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-68
2551 รหัสป่าเอกชน : 17733
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
50-0-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17557
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-1-17
2551 รหัสป่าเอกชน : 17559
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-78
2551 รหัสป่าเอกชน : 17606
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-3-39
2551 รหัสป่าเอกชน : 17617
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-3-0
2551 รหัสป่าเอกชน : 17623
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-1-2
2551 รหัสป่าเอกชน : 17642
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-3-36
2551 รหัสป่าเอกชน : 17651
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-11
2551 รหัสป่าเอกชน : 17660
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-1-12
2551 รหัสป่าเอกชน : 17661
   ที่ตั้ง : ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-68
123456789
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :