หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 7674 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2562 รหัสป่าเอกชน : 25573
   ที่ตั้ง : ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 48822
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
12-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41501
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41502
   ที่ตั้ง : ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41503
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41509
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41510
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41511
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41512
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41517
   ที่ตั้ง : ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41518
   ที่ตั้ง : ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41519
   ที่ตั้ง : ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41520
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41521
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41522
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41523
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41524
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41525
   ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41526
   ที่ตั้ง : ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41154
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
8-1-71
2562 รหัสป่าเอกชน : 41156
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
0-2-13
2562 รหัสป่าเอกชน : 41159
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
3-2-50
2562 รหัสป่าเอกชน : 41162
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41163
   ที่ตั้ง : ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
23-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41166
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
18-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41167
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
21-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41169
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 41170
   ที่ตั้ง : ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
18-2-7
2562 รหัสป่าเอกชน : 41171
   ที่ตั้ง : ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
13-2-10
2562 รหัสป่าเอกชน : 41172
   ที่ตั้ง : ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :