สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  รู้รอบด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจ / ด้าน ฅ คน ต้นแบบ
 
 
1. ด้านการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
  นายบุญเพ็ญ นวลฉวีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปลูกสวนป่า ประจำปี 2543
  นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2555
   
2. ด้านวนเกษตรในรูปแบบเกษตรประณีต
  นายคำเดื่อง ภาษีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2557
   
3. ด้านวนเกษตรในรูปแบบปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  นายบัวพันธ์ บุญอาจเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2556
   
4. ด้านการปลูกสวนป่าเชิงนิเวศ
  นายสมบูรณ์ ทองด้วง เกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2556
   
   
go to Top