หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ

 
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีงบประมาณ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยวัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ผลงาน คะแนนประเมินผลงาน คะแนนประเมินผลงาน คะแนนประเมิน
มิติที่ 1 มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65)
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ร้อยละ 8)  ล้านไร่ 8 1.00001.0000 1.00001.0000 1.35001.3500
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (ร้อยละ 10)  ไร่ 10 -- -- --
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-ส่งดำเนินคดี (ร้อยละ 5)  ไร่ 5 1.00001.0000 1.00001.0000 2.40712.4071
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้-เข้าครอบครอง (ร้อยละ 5)  ไร่ 5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศที่ประกาศและยืนยัน (ร้อยละ 7)  ร้อยละ 7 3.00003.0000 4.00004.0000 4.00004.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.4 จำนวนการจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน (ร้อยละ 15)   15 -- -- --
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4.1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ร้อยละ 10)  ไร่ 10 1.00001.0000 2.89852.8985 5.00005.0000
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4.2 พื้นที่ป่าไม้ถาวร (ร้อยละ 5)  ไร่ 5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.5 ค่าเฉลี่ยการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (ร้อยละ 2)  ระดับ 2 2.76602.7660 2.30442.3044 2.49312.4931
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.6 ระดับความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 3)  ร้อยละ 3 2.00002.0000 3.00003.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.7 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ร้อยละ 10)  ร้อยละ 10 5.00005.0000 5.00005.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 1.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ (ร้อยละ 10)  ร้อยละ 10 1.00001.0000 2.00002.0000 5.00005.0000
มิติที่ 2 มิติภายนอก การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดหลักที่ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 10)  ร้อยละ 10 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
มิติที่ 3 มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดหลักที่ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5)  ร้อยละ 5 -- -- --
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 2.5)  ร้อยละ 2.5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 2.5)  ร้อยละ 2.5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 4. การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 2.5)  ระดับ 2.5 1.00001.0000 1.00001.0000 2.41302.4130
ตัวชี้วัดหลักที่ 5. การประหยัดน้ำ (ร้อยละ 2.5)  ระดับ 2.5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5)  ระดับ 5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
มิติที่ 4 มิติภายใน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดหลักที่ 7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ร้อยละ 5)  ระดับ 5 1.00001.0000 1.00001.0000 5.00005.0000
ตัวชี้วัดหลักที่ 8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)  ร้อยละ 5 1.00001.0000 4.00004.0000 4.00004.0000
= N/A  = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :