หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ข้อมูลทั่วไป  
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่และภารกิจหลักของกรมป่าไม้
ค่านิยมหลักกรมป่าไม้
โครงสร้างกรมป่าไม้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551
รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
บุคลากรกรมป่าไม้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :