หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 129 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าถ้ำแกลบ
ที่ปลูก : ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
ที่ปลูก : ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ปางช้างแม่ริม
ที่ปลูก : ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ที่ปลูก : ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางมะลิวัลย์ ชัชวลิต
ที่ปลูก : ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทิศดา ภู่กานดาวงศ์
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายส่งเสริม จอมเดช
ที่ปลูก : ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายภูกิจ มณีวรรณ์
ที่ปลูก : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเสริฐสิริ วาณิศาสตร์กุล
ที่ปลูก : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าหมู่ใหม่
ที่ปลูก : ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ที่ปลูก : ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายธงชัย จำรูญ
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญวิทย์ หวันทอง
ที่ปลูก : ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักสงฆ์สัมมานะ
ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สละ เลิศละอองดาว
ที่ปลูก : แนวกันชนของตำบลแม่แดด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์8,900
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
ที่ปลูก : บ้านโป่งไฮ หมู่ 15 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสุมิตร ประจำชอบ
ที่ปลูก : ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)295
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย ดวงฤทธิ์ ปันสา
ที่ปลูก : สวนป่าอุปกาโร ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย วิศิษฐ์ ตุ่นศิริ
ที่ปลูก : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย วิศิษฐ์ ตุ่นศิริ
ที่ปลูก : สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่
ที่ปลูก : ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์106
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ปลูก : สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายมนัส แดงคำดี
ที่ปลูก : ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว เนตรวิไล โชติรัตน์
ที่ปลูก : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัทสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด
ที่ปลูก : บริษัทสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,380
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัท ธนภักดี จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท ธนภักดี จำกัด หมู่ 4 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิง ประณีต
ที่ปลูก : บ้านสันผักหละ หมู่ 5 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)615
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด
ที่ปลูก : ฟาร์มศิริลักษณ์ หมู่ 3 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)160
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายชาคริต เทพยศ
ที่ปลูก : ทางเข้าบ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว จีระนันท์ ตานะขัน
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
ที่ปลูก : ป่าลุ่มน้ำฝาง หย่อมบ้านป่าหนา ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์12,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สุทิน เมืองมูล
ที่ปลูก : อุทยานผาแดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย เอกอรุณ สิทธิกุล
ที่ปลูก : อุทยานแห่งชาติผาแดง หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย ธราดล ผลทวี
ที่ปลูก : บริษัทจอมเทียนกรุ๊ป จำกัด ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว ปาริชาต แสนปัญญา
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านป่าบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายแดง มูลสม
ที่ปลูก : สำนักปฏิบัติธรรมพระนเรศ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสุนีย์ วงศ์รัตนมัจฉา
ที่ปลูก : บ้านโล๊ะป่าไคร้ หมู่ 3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พต. สุชิน ภู่สวรรค์
ที่ปลูก : บ้านแม่ป่าลุ่มน้ำฝางบ้านโล๊ะป่าไคร้ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)40,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสิงห์ จันทร์จีรัสถ์
ที่ปลูก : บ้านโป่งพัฒนา ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาง ลัดดา เสรีเชษฐพงษ์
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลเวียง หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย จงพิสุทธิ์ สุขปติฎฐิตา
ที่ปลูก : บ้านโป่ง หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย รพีพัฒน์ ราชประสิทธิ์
ที่ปลูก : สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว อังศุมาลิน วงศ์คม
ที่ปลูก : บ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)160
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวปิยะดารัตน์ พัฒนะไพศาล
ที่ปลูก : บ้านออนหลวย หมู่ 10 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเกิด
ที่ปลูก : ถ้ำเมืองออน หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สุรพล ดวงดี
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ หมู่ 4 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สมพงษ์ แสนสำโรง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางกานทินี เต่าทอง
ที่ปลูก : บ้านสหกรณ์2 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย พงศกร อินทจักร์
ที่ปลูก : สถานีพัฒนาที่ดิน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาง นงคราญ แพทย์รักษา
ที่ปลูก : บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)190
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สุนทร มาทา
ที่ปลูก : บ้านใหม่พัฒนา ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)190
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,505
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ที่ปลูก : ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สมพล แนบเนียน
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พล.ต.ต. ปรีชา เจริญทรัพย์
ที่ปลูก : บ้านแม่ข่อง หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางชนัญธิดา จอมเรือง
ที่ปลูก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1 หมู่ 11 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)4,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางอัมภา หวังวิศวาวิทย์
ที่ปลูก : บ้านหนองก้นครุ หมู่ 5 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีชีวิตโจ๊ะมาโลลือหลา
ที่ปลูก : บ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย ภูวเดช กุลอัตรวินมร์
ที่ปลูก : สนามกีฬาบ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย มนตรี อุตมะ
ที่ปลูก : บ้านแม่แอน หมู่ 6 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย อภิชาต มูลงาม
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ที่ปลูก : บ้านห้วยส้มสุก หมู่ 7 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านแม่เลย หมู่ 1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย นรจักร สุวงค์
ที่ปลูก : บ้านแม่แพะ หมู่ 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)160
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายเหรียญ ศิริจันทร์
ที่ปลูก : บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย ทศพล แดงดง
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ
ที่ปลูก : ป่าทุ่งบุรี หมู่ 1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,505
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ที่ปลูก : บ้านแม่งข่อง หมู่ 9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายธารา ชมสมองเลิศ
ที่ปลูก : บ้านท่าเกี๊ยะ หมู่ 5 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข
ที่ปลูก : โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พระมานิต จองต๊ะ
ที่ปลูก : วัดป่าไม้แดง หมู่ 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย กฤษฎา พะเยาว์
ที่ปลูก : บ้านไม้ซ้องาม ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย จำเริญ ขัณฑ์แก้ว
ที่ปลูก : ถนนเลียบลำน้ำออน หมู่ 8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายวุฒินันท์ สนิทรัมย์
ที่ปลูก : โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายบุญมี นาระต๊ะ
ที่ปลูก : หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งงชาติแม่ตะไคร้ที่ 4 หมู่ 11 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ร.ต.ต.วิชัย ใจเที่ยง
ที่ปลูก : บ้านป่าเป้า ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)570
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว ชวการ ขัติครุฑ
ที่ปลูก : บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 3
ที่ปลูก : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 3 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ สถาบันแมคแคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
ที่ปลูก : สถาบันแมคแคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย บุญเลิศ ธรรมติน
ที่ปลูก : บ้านทุ่งเหล่า ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย สุรศักดิ์ สกุลพันธ์
ที่ปลูก : บ้านป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาง กิ่งแก้ว วรรณวงศ์
ที่ปลูก : ถนนสายอำเภอแม่ออนกลางใต้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว
ที่ปลูก : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย พิชัย ต๊ะหล้า
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านออนเหนือ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาว เบญจวรรณ วงศ์สร้อย
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายมานะ ดวงสุวรรณ
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยพายัพ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายพิชัย สุภาษา
ที่ปลูก : บ้านป่างิ้ว หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นาย ชาญชัย คำหล้า
ที่ปลูก : ป่าต้นน้ำห้วยถ้ำป่อง หมู่ 7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ธนากรณ์ กะผอ
ที่ปลูก : บ้านบงตัน หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายอภิชาต ชมพู
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านตุงลอย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกรโปรดักส์ จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกรโปรดักส์ จำกัด ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
900
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
ที่ปลูก : วัดดอยใต้ หมู่ 12 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเมืองงาย
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยการเกษตรไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปลูก : สถานีวิจัยการเกษตรไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ที่ปลูก : สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่วาง
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลแม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสันติสุข
ที่ปลูก : วัดป่าสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าสวนธรรมรส
ที่ปลูก : วัดป่าสวนธรรมรส ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โฮมสุขภัณฑ์
ที่ปลูก : โรงเรียนสันติสุข หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนาวร วรรณาพรณ์
ที่ปลูก : วัดศรีลังกา ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลสันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง
ที่ปลูก : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ที่ปลูก : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง
ที่ปลูก : โรงพยาบาลสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรูญ อุปนันท์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่
ที่ปลูก : 169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒานาเด็กเล็กตำบลขุนคง
ที่ปลูก : 303 หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ที่ปลูก : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปลูก : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าดอนเปา
ที่ปลูก : วัดป่าดอนเปา ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าสัก โดย นางวัลลภา พรหมท้าว
ที่ปลูก : โรงเรียนสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ คุณวารุณี คงช่วย
ที่ปลูก : 93 หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นางวิลัย ทองทา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอาสาชาวต่างชาติ โดย นางสาวเวณิกา ตุ่มคำ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ศิริยีวัน จำกัด
ที่ปลูก : สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดใหม่ท่าอิ
ที่ปลูก : วัดใหม่ท่าอิ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
ที่ปลูก : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ วัดม่อนห้วยแก้ว
ที่ปลูก : วัดม่อนห้วยแก้ว ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โฟร์ที จำกัด (สาขาดอยน้อย)
ที่ปลูก : 503 หมู่ 11 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟต
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
6,998-2-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :