หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 20 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ร.ต.ท.นิติพงษ์ ม้าห้วย
ที่ปลูก : ฌาปนสถาน บ้านกวาง หมู่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นางสาวสนธราพร เงินสุข
ที่ปลูก : วัดดอนแก้ว หมู่ 8 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายสมยศ เกิดผล
ที่ปลูก : บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายสนิท ดงดอน
ที่ปลูก : ม่อนเสาหิน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายจินดา นันทะกุล
ที่ปลูก : วนอุทยานหลักหมื่น ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นางดรุณี ธนัญชัย
ที่ปลูก : เทศบาล ต.แม่ปาน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายวรชิต ขอดแก้ว
ที่ปลูก : ที่สาธารณะ บ้านร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายเดชาณัฐ ลือโฮ้ง
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมิ่ง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายชูศักดิ์ บุญสม
ที่ปลูก : บ่อขยะ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายศุภกร ฝายถื่น
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ห้วยฮุงหลวง หมู่ 2 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายพีระภัทร ตาธงรส
ที่ปลูก : ที่สาธารณะหนองน้ำช่างหุก หมู่ 3 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,410
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายนรินทร์ คำดหลือง
ที่ปลูก : บ้านห้วยกาน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นางสาวพัชราภรณ์ เอกจิตต์
ที่ปลูก : บ้านต้นหนุน หมู่ 5 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายเฉลิมพันธ์ ใจปัญญา
ที่ปลูก : บ้านแม่ยางร้อง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายอัปสร วิริยพงศ์
ที่ปลูก : ฌาปนสถาน บ้านดอนชุม ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายทองดี ปงเสาร์
ที่ปลูก : บ้านเหล่า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายทะนงศักดฺิ์ ปัญญากุลารัตน์
ที่ปลูก : บ้านแดนชุมพล ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายพัทธนันท์ คำนาค
ที่ปลูก : ทางหลวง101 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายเทพสถิต สมศรี
ที่ปลูก : เทศบาลต.สอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ นายจารุจน์ แสงสร้อย
ที่ปลูก : วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :