หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล โรงเรียนการบิน (นายอาทิตย์ ศรีเหรา)
ที่ปลูก : โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์105
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายเสมอ โสภาผิว
ที่ปลูก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 11 (จ.ส.อ.ชัชชัย มหารพราหมณ์)
ที่ปลูก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ คุณศราวุฒิ ครุฑศิริ
ที่ปลูก : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์380
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ คุณอนุกูล พิพัฒน์วัชระภรณ์
ที่ปลูก : สมจิตร ฟาร์ม อ.บางเลน จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ คุณศุภัสราร สิชฌรังษี
ที่ปลูก : อ.บางเลน จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ คุณประสิทธิ์ วงษ์ชื่น
ที่ปลูก : วัดลาดสะแก ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์340
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางปุณยาพัชร ชมเดช
ที่ปลูก : บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล คุณวิไล สีดาจันทร์
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน จันทร์แสง)
ที่ปลูก : วัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์170
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล พระภัทรพล ปสนโน
ที่ปลูก : วัดอ้อน้อย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายวุฒินันท์ ทยากรเตชภณ
ที่ปลูก : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
20-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :