หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางปุณยาพัชร ชมเดช
ที่ปลูก : บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล คุณวิไล สีดาจันทร์
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ที่ปลูก : ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล พระภัทรพล ปสนโน
ที่ปลูก : วัดอ้อน้อย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายวุฒินันท์ ทยากรเตชภณ
ที่ปลูก : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
20-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :