หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล มงคล สาระพางค์
ที่ปลูก : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล อัคคพล บริสุทธ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายวุฒินันท์ ทยากรเตชภณ
ที่ปลูก : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล กิตติทัต ผลประเสริฐ
ที่ปลูก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล นายบุญมี จิตรใจ
ที่ปลูก : บริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล บุญช่วย บุญมี
ที่ปลูก : สนามกีฬาตำบล อบต.บางกระทึก ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล พระภัทรพล ปสนโน
ที่ปลูก : วัดอ้อน้อย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ธนกร หาญสมัย
ที่ปลูก : 52/3 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล สมศักดิ์ อนุรักษ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ประดิษฐ์ มีนาลุ่ม
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์7,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
ที่ปลูก : ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล คุณวิไล สีดาจันทร์
ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางปุณยาพัชร ชมเดช
ที่ปลูก : บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ชนมีเจริญ อริคุณประเสริฐ
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
 
รวม
20-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :