หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 17 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายมนตรี เรืองดี
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายดุสิต บุญดำรงสกุล
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย หมู่ 7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายธวัช พันธ์เลิศธรรม
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลทรัพย์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ 7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะร้านเป็ด อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะร้านไก่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะรัง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะชีกง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะเอียง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะยอ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายขจรพงษ์ อนันตเมฆ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เกาะพระ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร บ้านทุ่งหลวง
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร นายอนันต์ นวลขนาย
ที่ปลูก : ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร วัดเสกขาราม
ที่ปลูก : วัดเสกขาราม หมู่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร สหกรณ์นิคมหลังสวน
ที่ปลูก : สหกรณ์นิคมหลังสวน หมู่ 4 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :