หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา นางสาววิจิตร สุทธิโภชน์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา นายบุตร สุวรรณศรี
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา นายอรุณ เศียรสุวรรณ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา นายมูฮัมมัดเสาะรอมัน วาเต๊ะ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :