หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการฯ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
หน่วยงานโทรศัพท์หัวหน้า
เชียงใหม่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
จ.เชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
บ้านกองแหะ หมู่ที่ 8 ต.ตำบลโป่งแยง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมศักดิ์ ทองสุข
โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
084-3780288 นายพิทักษ์ เตชะใจ
โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน
บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต.ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
นายพิทักษ์ เตชะใจ
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
0813664939 นายยุทธ เทพกุล
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อ.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายยุทธ เทพกุล
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อ.อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายอภิรัฐ นพกุล
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ
บ้านก๋องป๋อใต้ บ้านทังที บ้านลอกเหนือ บ้านพลั่งเท บ้านห่างหลวง บ้านทูจอง บ้านก๋องป๋อเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
085-7313257 นายวีระพันธ์ จันทร์ศรี
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ
ต.นาเวียง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ต.ตำบลโปงทุ่ง อ.อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่
นายอนุดิษฐ์ สมฤทธิ์
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
บ้านยาง หมู่ที่12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
081-9512656 นายคณิต รัตนวัฒน์กุล
โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจาก
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ต.ตำบลอมก๋อย อ.อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
นายศุภชัย นุชิต
โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
089-8504882 นายศุภชัย นุชิต
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน บ้านปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านปูนะ ต.ตำบลเทอดไทย อ.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่
นายกำพล สุวรรณกุล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ดอยเต่า)
ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
089-8511974
ด่านป่าไม้เชียงใหม่
16/6 ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-242408,081-6032296 นายสัมพันธ์ พุฒด้วง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง
จ.เชียงใหม่ 51130
นายทวิทย์ ปาระมี
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร
32 หมู่ 6 ต.ตำบลมะขามหลวง อ. อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
08 1366 4939 นายยุทธ เทพกุล
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
อ.อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
08 1783 8430 นายชยพล เรือนคำ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย
อ.อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่
08 1366 4939 นายยุทธ เทพกุล
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน
อ.อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
นายสยาม อินถาโท
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน )
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายศิริชัย ทองประเสริฐ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
อ.อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
นายพิทักษ์ เตชะใจ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง )
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานและแม่วาง
อ.อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
นายธนา มีชำนาญ
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานและแม่วาง)
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านห้วยส้มสุก หมู่ 7 ต.ตำบลสะลวง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยป่าไม้ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่

ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ต.บ้านสหกรณ์1 อ.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ ทาปลูก
(เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส)
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 50130
0 5388 0793 , 0 8658 68877 นางอภิระมน  ฐิติชยาภรณ์
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ)
ศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายรังสรรค์ ขอผล
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
086-9126165 นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒวิจัยภาคเหนือ)
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายสุเทพ เฉียบแหลม
ศูนย์วิจัยวัสดุทดแทนไม้ จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
นายพงษ์เดช รัตนานุกูล
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 2
95 บ้านร้องเสือเต้น ม.2 ต.รัมกก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000
นายปรีดา สุวรรณอาภรณ์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ตำบลสันโป่ง อ.อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมศักดิ์ ทองสุข
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50100
081-950-0579, 053-043-655 นายศักดา มณีวงศ์
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
96 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
061 636 1929 นายศิริชัย ทองประเสริฐ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230
0 8562 54053 , 09 6074 3984 นายสยาม อินถาโท
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีวนวัฒนวิจัย เชียงใหม่
ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
081-4735810 นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนวิจัยเชียงใหม่)
สถานีวนวัฒนวิจัย บ่อแก้ว
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
085-7228869 นายวรพจน์ คำใบ
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว)
สถานีวนวัฒนวิจัย แม่สะนาม
ต.บ่อพลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
084-6112255 นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม)
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
085-7228869 นายวรพจน์ คำใบ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง)
สถานีวนวัฒนวิจัย ห้วยบง
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
084-6112255 นายพงศักดิ์ ฉัตรเตชะ
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยห้วยบง)
สถานีวนวัฒนวิจัย อินทขิล
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
081-8816690 นายสมชาย นองเนือง
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒวิจัยอินทขิล)
สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
08 1988 8683 นายวีระศักดิ์ นันทรัตน์
(นายช่างสำรวจชำนาญงาน)
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทา
จ.เชียงใหม่

หน่วยจัดการต้นน้ำโล๊ะป่าไคร้
จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (น้ำยอน)
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
081-8819659 นายอิทธิชัย อุศรีษะ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย)
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
086-1939933 นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 11 (สะเมิง)
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
081-8849223 นายมานพ นาราช
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12 (วัดจันทร์)
บ้านจันทร์ ต.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
081-7838430 นายชยพล เรือนคำ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง)
ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
081-8849223 นายมานพ นาราช
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.14 (ห้วยโจ้)
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
081-3874924 นายทวิทย์ ปาระมี
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.15 (สบแม่แจ่ม)
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
087-1779780 นายปรีชา เกียรติกำจร
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 16 (ดอยเต่า)
ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
083-3191147 นายชิตพล ศรีจันทร์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (สบวาก)
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
083-3252484 นายมนูญ ขุนทรงอักษร
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (แม่นาฮ่อง)
ต.แม่สา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
083-3252484 นายมนูญ ขุนทรงอักษร
(หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.16 (แม่นาฮ่อง))
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19 (ท่าผา)
ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
084-3789652 นายกมลพันธ์ เสียงแจ่ม
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (เหมืองแร่)
ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
084-3780288 นายพิทักษ์ เตชะใจ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.20 (กิ่วลม)
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
081-0429109 นายครุณ กำลังเหลือ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.21 (บ้านแวน)
ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
081-0429109 นายดรุณ กำลังเหลือ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.22 (ปางโอ้งโม้ง)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
080-1291497 นายเมธินทร์ กาวิเต
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23 (ยางเปา)
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
084-3686760 นายธนภณ ไชยรส
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.24 (แม่ตื่น)
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
093-3039970 นายมนูกิจ สุรินทร์ทีปะ
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.3 (โป่งจ้อก)
ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว)
4 บ้านป่าบง หมู่ 1 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
087-1730195 นายรังสิต พูลศรี
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (เวียงแหง)
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.6 (ปากกว้าง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
089-2611199 นายไพโรจน์ อ่างทอง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.7 (บ้านหลวง)
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8 (ห้วยส้ม)
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
089-9995577 นายสกุลศึก วงศ์ใหญ่
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด)
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
081-9601661 นายกิติศักดิ์ ปานะโปย
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว
บ้านปางโม่ ม.13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
090-4742327 นายสนั่น เผือกพันธุ์
(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่
บ้านป่าไม้ ม.10 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
081-7836268 นายเอนก ตาตระกูล
(หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
200 ม.3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
นายสุเทพ ศิริรัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ลำพูน
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.3 แม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
081-7466241 นายวาสนา ท่อทอง
โครงการพัฒนาฟื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
อ.อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน
นายอุทัยวุฒิ เสาร์ชัย
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร )
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1
297 หมู่ที่2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
081-9806412 นายชัยวัฒน์ ทาปลูก
(ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ที่ 1)
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา  จ.ลำพูน 51170
0 8195 28988 นายอุทัยวุฒิ เสาร์ชัย
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)
สถานีวนวัฒนวิจัย บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
081-8816690 นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนจิจัยบ้านโฮ่ง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ-แม่สาร)
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
081-6032296 นายสัมพันธ์ พุฒด้วง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.2 (ทาชมภู)
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
089-5566298 นายนรินทร์ วิรุฬท์รัตน์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.3 (แม่อาว)
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
081-9508587 นายอนุชา อุปสรรค์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.4 (บ้านโฮ่ง)
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
087-1805163 นายสมเพชร แสนอ้าย
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.5 (แม่ตื่น)
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
084-4893813 นายเสน่ห์ แก้วสีหมอก
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6 (แม่เหยียบ)
ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
089-7599333 นายวรวุฒิ โพธิแท่น
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.7 (ทุ่งหัวช้าง)
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
081-6712546 นายอนุชา ทีปานุเคราะห์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
297 ม.2 บ้านหนองบัว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
นายอนุชา ทีปานุเคราะห์
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน
115 บ้านกลาง ม.10 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
นายวรวุฒิ โพธิแท่น
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 6/7/2561 16:20:32
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :