หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักจัดการฯ :
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
หน่วยงานโทรศัพท์หัวหน้า
สระบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
0-3634-7497-9 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
(ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี))
ด่านป่าไม้หินกอง
55/4 หมู่ที่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ. หนองแค จ.สระบุรี 18140
036-336292,086-7621760 นายนเรศ เจริญภักดี
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1
อ.อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
08 9801 9649 นายคมกฤช เจริญผล
(หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 )
ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลง 2
อ.อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี
08 4675 5353 นายสมเนตร สว่าง
(ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลง 2 )
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
081-9656367 นายประพันธ์ ผู้กฤติยาคามี
(หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง)
ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี)
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
086-1376100,036-220454 นายมีชัย ประชากุล
(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ)
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
ต.พุแค อ.เลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
08-18693314 นายมงคล วงษ์เนียม
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
09 0935 9159 นายรัชชัย สุทธิมา
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
สถานีวนวัฒนวิจัยพระฉาย
ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
084-3291966 นายสำรวย อริเดช
(หัวหน้าหน่วยวนวัฒนวิจัยพระฉาย)
สถานีวนวัฒนวิจัยพุแค
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
086-8065342 นายคมสันต์ ใจยะสุข
(หัวหน้าวนวัฒนวิจัยพุแค)
หน่วยป้องกนรักษาป่าที่ สบ.1 (ห้วยหิน)
จ.สระบุรี

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.2 (ลำพญากลาง)
บ้านซับน้อยเหนือ ม.1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
089-2380212 นายมณฑป ศรีทอง
(เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน)
ชลบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
201 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-047528-30 นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล
(ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี))
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่