หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2554 download

  

ข้อมูลพื้นฐาน 

      ตารางที่ 1 เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2551

      ตารางที่ 2 เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 3 พื้นที่ในความรับผิดชอบรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 4 รายได้ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2554

      ตารางที่ 5 สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

      ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2549 - 2554

      ตารางที่ 7 จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ พ.ศ.2549 - 2554

      ตารางที่ 8 พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548 - 2554

      ตารางที่ 9 การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 10 สถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้  ปี พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 11 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2543 - 2554

      ตารางที่ 12 ารประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2553

      ตารางที่ 13 การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 14 การเกิดไฟไหม้ป่า แยกตามสาเหตุของการเกิดไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

อุตสาหกรรมไม้ 

      ตารางที่ 15 โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2554 

      ตารางที่ 16 การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

      ตารางที่ 17 การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ปีงบประมาณี พ.ศ.2554

      ตารางที่ 18 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณี พ.ศ.2554

 

 การนำเข้าและส่งออก

      ตารางที่ 19 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 20 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 21 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 22 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 23 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2554

      ตารางที่ 24 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บาง รายใหญ่ พ.ศ. 2548 - 2552 

      ตารางที่ 25 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูป รายใหญ่ พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 26 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 27 ประเทศผู้ผลิตไม้บาง รายใหญ่ พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 28 ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 29 ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 30 ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 31 ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 32 ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ ที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2548 - 2552

      ตารางที่ 33 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 34 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 35 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ท่อนประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 36 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ท่อนประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 37 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 38 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 39 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 40 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 41 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 42 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 43 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 44 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 45 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 46 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 47 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 48 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 49ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 50 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 51 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 52 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 53 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้  รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 54 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้  รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 55 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์  รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 56 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์  รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 57 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อ่กระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 58 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

      ตารางที่ 59 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2551

      ตารางที่ 60 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :