หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
สถิติป่าไม้  
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 (2020)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562 (2019)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 (2018)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 (2017)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 (2016)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 (2015)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 (2014)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 (2013)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 (2012)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2554 (2011)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2553 (2010)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2552 (2009)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 (2008)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2550 (2007)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2549 (2006)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2548 (2005)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2547 (2004)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2546 (2003)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2545 (2002)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2544 (2001)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2543 (2000)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2542 (1999)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2541 (1998)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2540 (1997)
สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :