หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2558  download

 

 

 

 

เนื้อที่ป่าไม้

          ตารางที่ 1      พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2558

          ตารางที่ 2      พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 3      การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558

 

รายได้และงบประมาณ

          ตารางที่ 4      รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 5      สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 6      งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย

 

อัตรากำลัง

          ตารางที่ 7      จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

 

การฟื้นฟูป่าไม้

          ตารางที่ 8      พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 9      การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2558

          ตารางที่ 10    การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2558

          ตารางที่ 11    จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2558

          ตารางที่ 12    สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

          ตารางที่ 13    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกรายภาค

          ตารางที่ 14    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกรายเดือน

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

          ตารางที่ 15    โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 16    การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 17    การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 18    การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 19    การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2558

 

การผลิตไม้

          ตารางที่ 20    ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ พ.ศ. 2558

 

การนำเข้าและส่งออก

          ตารางที่ 21    ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 22    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 23    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 24    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2558

          ตารางที่ 25    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2558

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

          ตารางที่ 26    ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 27    ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูป รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 28    ประเทศผู้ผลิตไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 29    ประเทศผู้ผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 30    ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 31    ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 32    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 33    ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 34    ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556

          ตารางที่ 35    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 36    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 37    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 38    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 39    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน

                                เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 40    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน

                                เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 41    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 42    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 43    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 44    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 45    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 46    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 47    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 48    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 49    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 50    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 51    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 52    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 53    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 54    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 55    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 56    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 57    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 58    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 59    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 60    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 61    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2555

          ตารางที่ 62    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :