หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ค่านิยมหลักกรมป่าไม้  

                                                  ค่านิยมหลักกรมป่าไม้

                                                  I AM RFD

                   I - Intellectual -การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

                  A - Activeness -การปฏิบัติงานเชิงรุก

                  M - Open Mind - การเปิดใจกว้าง

                  R - Responsibility -มีความรับผิดชอบ

                  F - Faith - มีการรักษาคำมั่นสัญญา

                  D - Development - ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :