หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2559   Download

 

 

 

 

 เนื้อที่ป่าไม้

          ตารางที่ 1      พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2559

          ตารางที่ 2      พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 3      การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559

 

รายได้และงบประมาณ

          ตารางที่ 4      รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 5      สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 6      งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559

 

อัตรากำลัง

          ตารางที่ 7      จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559

 

การฟื้นฟูป่าไม้

          ตารางที่ 8      พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559

          ตารางที่ 9      การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2559

          ตารางที่ 10     การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2559

          ตารางที่ 11     จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2559

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

          ตารางที่ 12     สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 13     การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายภาค

          ตารางที่ 14     การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกรายเดือน

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

          ตารางที่ 15     โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 16     การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 17     การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 18     การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 19     การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2559

 

การผลิตไม้

          ตารางที่ 20     ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2559

 

การนำเข้าและส่งออก

          ตารางที่ 21     ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 22     ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 23     ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 24     ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2559

          ตารางที่ 25     ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2559

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

          ตารางที่ 26     ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและการผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 27     ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูป รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 28     ประเทศผู้ผลิตไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 29     ประเทศผู้ผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 30     ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 31     ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 32     ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 33     ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 34     ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 - 2557

          ตารางที่ 35     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 36     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 37     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่
                              ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 38     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่
                              ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 39     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน
                              เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 40     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน
                              เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 41     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 42     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 43     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 44     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 45     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 46     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 47     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 48     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 49     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 50     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 51     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 52     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 53     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 54     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 55     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 56     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 57     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 58     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 59     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 60     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

          ตารางที่ 61     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2556

          ตารางที่ 62     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :