หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2560 

 

 

 

 เนื้อที่ป่าไม้

 

            ตารางที่ 1     พื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560

            ตารางที่ 2     พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 3     การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560

 

รายได้และงบประมาณ

 

            ตารางที่ 4     รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 5     สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 6     งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2560

 

อัตรากำลัง

 

            ตารางที่ 7     จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2560

 

การฟื้นฟูป่าไม้

 

            ตารางที่ 8     พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 9     การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2560

            ตารางที่ 10   การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2560

            ตารางที่ 11   จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2560

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

            ตารางที่ 12   สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 13   การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายภาค

            ตารางที่ 14   การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายเดือน

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

 

            ตารางที่ 15   โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 16   การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 17   การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 18   การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 19   การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2560

 

การผลิตไม้

 

            ตารางที่ 20   ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2560

 

การนำเข้าและส่งออก

 

            ตารางที่ 21   ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 22   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 23   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2560

            ตารางที่ 24   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2560 

            ตารางที่ 25   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2560

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

 

            ตารางที่ 26   ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 27   ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูป รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 28   ประเทศผู้ผลิตไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 29   ประเทศผู้ผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 30   ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 31   ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 32   ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 33   ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 34   ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558

            ตารางที่ 35   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 36   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 37   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม

                              รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 38   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม

                              รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 39   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบอื่นๆ

                              นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 40   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบอื่นๆ 

                              นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 41   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 42   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 43   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 44   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 45   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 46   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 47   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 48   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 49   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 50   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 51   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 52   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 53   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 54   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 55   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 56   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 57   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 58   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 59   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 60   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

            ตารางที่ 61   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557

            ตารางที่ 62   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2558

     

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :