หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

  ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2552  download  
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 
  ตารางที่ 1 เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2552*  
  ตารางที่ 2 เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2552*  
  ตารางที่ 3 พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้จังหวัด ปี พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 4 รายได้ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2552  
  ตารางที่ 5 สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
  ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2548 - 2552  
  ตารางที่ 7 จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ พ.ศ.2548 - 2552  
  ตารางที่ 8 พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ พ.ศ. 2547 - 2552  
  ตารางที่ 9 ข้อมูลปลูกป่าในประเทศไทย  
  ตารางที่ 10 สถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้  ปี พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 11 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน ปี 2552  
  ตารางที่ 12 การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2552  
  ตารางที่ 13 การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ 2552  
       
  อุตสาหกรรมไม้  
       
  ตารางที่ 14 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 15 ข้อมูลการอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (2545) ปี พ.ศ.2552  
       
  การนำเข้าและส่งออก  
       
  ตารางที่ 16 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 17 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 18 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 19 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 20 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2552  
  ตารางที่ 21 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2546 - 2550  
  ตารางที่ 22 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่  พ.ศ. 2546 - 2550  
  ตารางที่ 23 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่  พ.ศ. 2546 - 2550  
  ตารางที่ 24 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่  พ.ศ. 2546 - 2550  
  ตารางที่ 25 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 26 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 27 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 28 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 29 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่  ปี 2549  
  ตารางที่ 30 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่  ปี 2550  
  ตารางที่ 31 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 32 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 33 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 34 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 35 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 36 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 37 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 38 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 39 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 40 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 41 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 42 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 43 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 44 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 45 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 46 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 47 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2550  
  ตารางที่ 48 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 49 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 50 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี 2549  
  ตารางที่ 51 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี 2550

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :