หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

                                 สถิติกรมป่าไม้ 2551    download

                                                     
เนื้อที่ป่าไม้  
ตารางที่ 1 เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504 - 2551
ตารางที่ 2 เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2551
ตารางที่ 3 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2551
ตารางที่ 4 รายได้ของกรมป่าไม้ ปี 2547 - 2551
ตารางที่ 5   สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
ตารางที่ 6   งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2547 - 2551
ตารางที่  7   จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
ตารางที่ 8  พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ พ.ศ. 2546-2552
ตารางที่ 9   สถิติคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้  ปี 2551
ตารางที่ 10  จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน ปี 2551
ตารางที่ 11   ข้อมูลการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
   
การนำเข้า-ส่งออกไม้และผลิตภัณไม้
ตารางที่ 12  ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก พ.ศ. 2551
ตารางที่ 13   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2551
ตารางที่ 14   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2551
ตารางที่ 15   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2551
ตารางที่ 16   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2551
   
ผลิตภัณฑ์ไม้โลก
ตารางที่ 17 ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 18 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2545 - 2549
ตารางที่ 19 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่  พ.ศ. 2545 - 2549
ตารางที่ 20 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่  พ.ศ. 2545 - 2549
ตารางที่ 21 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่  พ.ศ. 2545 - 2549
ตารางที่ 22 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 23 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 24 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 25 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 26 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่  ปี 2548
ตารางที่ 27 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่  ปี 2549
ตารางที่ 28 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 29 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 30 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 31 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 32 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 33 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 34 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 35 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 36 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 37 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 38 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 39 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 40 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 41 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 42 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 43 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 44 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 45 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 46 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 47 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2549
ตารางที่ 48 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 49 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี 2549

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :