หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

                          สถิติป่าไม้ 2550           

   
   

 Download 

เนื้อที่ป่าไม้  
ตารางที่ 1      เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504 - 2549
ตารางที่ 2      เนื้อที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2549
ตารางที่ 3     การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละจังหวัด ในประเทศไทย ปี 2543 และ 2547
ตารางที่  4 เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2531 - 2541 เป็นรายจังหวัด
ตารางที่  5 เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2504 - 2528 เป็นรายจังหวัด
การปลูกป่า
ตารางที่  6 ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2536 - 2547
ตารางที่  7 จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตารางที่  8  การปลูกป่ารายปีแยกตามวัตถุประสงค์
การผลิตและการใช้ไม้และของป่า
ตารางที่ 9 การใช้ไม้ภายในประเทศ
ตารางที่ 10 ปริมาณไม้ที่ทำออก
ตารางที่ 11 ข้อมูลการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
ตารางที่ 12 ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้
   
การนำเข้าและส่งออก
การนำเข้า  
ตารางที่ 14 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด พ.ศ. 2550
ตารางที่ 15 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง พ.ศ. 2550
ตารางที่ 16 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2549
ตารางที่ 17 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2549
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2550
ตารางที่ 19 ไม้นำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 20 ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 21 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า พ.ศ. 2548 - 2550
ตารางที่ 22 ไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 23 แผ่นชิ้นไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 24 แผ่นใยไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 25 ไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้วนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2550
ตารางที่ 26 เฟอร์นิเจอร์ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 27 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2550
ตารางที่ 28 กระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 29 เยื่อกระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 30 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2548 - 2550
ตารางที่ 31 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด พ.ศ. 2550
ตารางที่ 32 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง พ.ศ. 2550
ตารางที่ 33 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2549
ตารางที่ 34 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2549
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก ระหว่างปี  พ.ศ. 2530 - 2550
ตารางที่ 36 ไม้ส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 37 ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 38 ผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก พ.ศ. 2548 - 2550
ตารางที่ 39 ไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 40 แผ่นชิ้นไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 41 แผ่นใยไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 42 ไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้วส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2550
ตารางที่ 43 เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 44 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2550
ตารางที่ 45 กระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ.2546 - 2550
ตารางที่ 46 เยื่อกระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 47 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก พ.ศ. 2548 - 2550
 
อุตสาหกรรมไม้
ตารางที่ 48 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ พ.ศ. 2550
 
รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมป่าไม้
ตารางที่ 49 รายได้ของกรมป่าไม้
ตารางที่ 50 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2546 - 2550
 
อัตรากำลัง
ตารางที่ 51 จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ตารางที่ 52   จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2546 - 2550
สถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
ตารางที่ 53 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ปีงบประมาณ 2546 - 2550
   
ประชากร  
ตารางที่ 54 จำนวนประชากรแยกตามเพศ
ตารางที่ 55 จำนวนประชากรจากการทะเบียนแยกรายจังหวัด พ.ศ. 2549- 2550
 
ภูมิอากาศ
ตารางที่ 56 อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2546 -2550
ตารางที่ 57 ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2546 - 2550
ตารางที่ 58 ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2549 - 2550
ตารางที่ 59 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก
ตารางที่ 60 ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 61 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 62 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่  พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 63 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่  พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 64 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่  พ.ศ. 2544 - 2548
ตารางที่ 65 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 66 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 67 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 68 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 69 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 70 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 71 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 72 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 73 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 74 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ทมิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 75 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชนไม้สบ รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 76 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชนไม้สบ รายใหญ่ ปี 2574
ตารางที่ 77 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 78 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 79 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 80 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 81 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผนชนไม้อัด รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 82 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผนชนไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 83 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผนใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 84 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผนใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 85 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยอไม้ รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 86 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยอไม้ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 87 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 88 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพมพ์ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 89 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2548
ตารางที่ 90 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี 2547
ตารางที่ 91 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพมพ์ รายใหญ่ ปี 2548

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :