หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

สถิติกรมป่าไม้ 2545
Download
เนื้อที่ป่าไม้
ตารางที่  1      การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยปี พ.ศ.2543 
ตารางที่  2     ข้อมูลพื้นที่ป่าธรรมชาติสวนป่าป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติและพิ้นที่ที่ไม่ใช่ป่าปี พ.ศ. 2543
ตารางที่  3      ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2543
ตารางที่  4       จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตารางที่  5        การอนุรักษ์ธรรมชาติและนันทนาการ
   
การปลูกป่า
ตารางที่   6       การปลูกป่ารายปีแยกตามวัตถุประสงค์
   
การผลิตและการใช้ไม้และของป่า
   
ตารางที่   7         การใช้ไม้ภายในประเทศ
ตารางที่  8         ปริมาณไม้ที่ทำออก
ตารางที่  9         ปริมาณไม้ที่ทำออกพ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  10       ปริมาณไม้ฟืนและถ่านไม้ ที่ขออนุญาตทำออกและของกลางจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2544-2545
ตารางที่  11      ปริมาณไม้ฟืนและถ่านไม้ของกลางจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2544-2545
ตารางที่  12      ผลิตภัณฑ์สำคัญที่ได้จากป่าไม้
ตารางที่  13       ผลผลิตกระดาษในประเทศ
ตารางที่  14       ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ในส่วนกลาง   กรุงเทพมหานคร   สมุทรปราการ  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรสาคร  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  15        เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้
   
การนำเข้าและส่งออก
การนำเข้า
ตารางที่  16       ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด  พ.ศ.  2545
ตารางที  17        ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ.  2545
ตารางที่  18       ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด  พ.ศ.  2544
ตารางที่  19       ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ    พ.ศ.  2544
ตารางที่  20        เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าระหว่างปี  พ.ศ. 2525-2545
ตารางที่  21       ไม้นำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  22       ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  23       ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  24       ไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  25       ไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  26       แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  27       แผ่นชิ้นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  28        แผ่นใยไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  29        แผงไม้ปาเก้ต์นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  30       เฟอร์นิเจอร์ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  31        มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2545
ตารางที่  32        กระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  33        เยื่อกระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  34       ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่น ๆ นำเข้า พ.ศ. 2543-2545
   
การส่งออก
ตารางที่  35      ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ.2545
ตารางที่  36     ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ.2545
ตารางที่  37   ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ.2544
ตารางที่  38    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ.2544
ตารางที่  39    เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกระหว่างปี พ.ศ. 2525-2545
ตารางที่  40    ไม้ส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  41   ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  42    ผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  43    ไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  44    ไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541 - 2545
ตารางที่  45    แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  46     แผ่นชิ้นไม้อัดแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  47    แผ่นใยไม้อัดแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  48    แผงไม้ปาเก้ต์ส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  49    เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  50     มูลค่าการส่งออกผลิตไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ  พ.ศ. 2545
ตารางที่  51    กระดาษส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  52     เยื่อกระดาษส่งออกแยกรายประเทศ  พ.ศ. 2541-2545
ตารางที่  53    ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ ส่งออก  พ.ศ. 2543-2545
   
อุตสาหกรรมไม้
ตารางที่  54     โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้  พ.ศ. 2545
   
รายได้และงบประมาณรายจ่ายของกรมป่าไม้
ตารางที่  55     รายได้ของกรมป่าไม้ 
ตารางที่  56    งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ  2541-2545
   
อัตรากำลัง
ตารางที่  57   จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
   
การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
   
ตารางที่  58   จำนวนผู้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.2543-2545
   
สถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
เศรษฐกิจ
   
ตารางที่  59   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่  60   ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิต  ณ  ราคาปีฐาน 2531 พ.ศ. 2540 - 2544
ตารางที่  61    ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติด้านการผลิต  ณ  ราคาประจำปี  พ.ศ. 2540 - 2544
ตารางที่  62    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารพาณิชย์ในท้องตลาดกรุงเทพมหานคร
   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
   
ตารางที่  63   การใช้ประโยชน์เนื้อที่ประเทศแยกรายจังหวัดและรายภาค  พ.ศ.2538-2542
   
ประชากร
   
ตารางที่  64   จำนวนประชากรแยกตามเพศ
ตารางที่  65     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย   ปี  2544-2563
ตารางที่  66    จำนวนประชากรจากการทะเบียนแยกรายจังหวัด   พ.ศ. 2544-2545
   
ภูมิอากาศ
   
ตารางที่  67   อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค  พ.ศ.2541-2545
ตารางที่  68    ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค  พ.ศ.2541-2545
ตารางที่  69   ปริมาณน้ำฝนวันที่ฝนตกและความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัดเป็นรายภาค  พ.ศ. 2544-2545
   
ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก
ตารางที่  70  ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก  พ.ศ. 2539-2543
ตารางที่  71    ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่  พ.ศ. 2539-2543
ตารางที่  72    ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่  พ.ศ. 2539-2543
ตารางที่  73    ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่  พ.ศ. 2539-2543
ตารางที่  74   ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่  พ.ศ. 2539-2543
ตารางที่  75   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม  รายใหญ่  ปี  2542
ตารางที่  76    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม  รายใหญ่  ปี  2543
ตารางที่  77   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  78   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  79   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  80   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  81   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สนรายใหญ่ปี  2542
ตารางที่  82   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สนรายใหญ่ปี  2543
ตารางที่  83    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนรายใหญ่ปี  2542
ตารางที่  84     ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สนรายใหญ่ปี  2543
ตารางที่  85   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  86   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  87   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้บางรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  88    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้บางรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  89   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัดรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  90   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัดรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  91    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัดรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  92    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัดรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  93    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  94    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ปี 2543
ตารางที่  95    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้รายใหญ่ปี 2542
ตารางที่  96   ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้รายใหญ่ปี  2543

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :