หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2541 download

เนื้อที่ป่าไม้
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2531 - 2541 เป็นรายจังหวัด
ตารางที่  2 เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยจำแนกตามชนิดของป่า ปี 2525
ตารางที่  3 เนื้อที่ป่าชายเลน ปี 2522 - 2539
ตารางที่  4 จำนวนและเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ตารางที่  5 การอนุรักษ์ธรรมชาติและนันทนาการ 
   
การปลูกป่า
ตารางที่  6 การปลูกป่ารายปีแยกตามวัตถุประสงค์
   
การผลิตและการใช้ไม้และของป่า
ตารางที่  7 การใช้ไม้ภายในประเทศ
ตารางที่  8  ปริมาณไม้ที่ทำออกจากป่า
ตารางที่  9 ปริมาณไม้ชนิดต่างๆ ที่ทำออกจากป่า พ.ศ. 2538 - 2541
ตารางที่  10 ปริมาณ ไม้ ฟืน และถ่านไม้ ทำออกจากป่าจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2541
ตารางที่  11 ปริมาณของกลาง ไม้ ฟืน และถ่านไม้ จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2541
ตารางที่  12 ผลิตภัณฑ์สำคัญที่ได้จากป่าไม้
ตารางที่  13 ผลผลิตกระดาษในประเทศ
ตารางที่  14 ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ในส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ปทุมธานี นนทบุรี  สมุทรสาคร พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  15 เปรียบเทียบน้ำหนักต่อปริมาตรของผลิตภัณฑ์ไม้
   
การนำเข้าและส่งออก
การนำเข้า
ตารางที่  16 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2541
ตารางที่  17 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541
ตารางที่  18 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2540
ตารางที่  19 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2540
ตารางที่  20 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2541
ตารางที่  21 ไม้นำเข้าแยกรายชนิด พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  22 ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  23 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  24 ไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  25 ไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  26

แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541

ตารางที่  27 แผ่นไม้อัดแยกรายประเทศรายปี พ.ศ.2537-2541
ตารางที่  28 แผ่นใยไม้อัดนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  29 แผงไม้ปาเก้ต์นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  30 เฟอร์นิเจอร์ไม้นำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  31 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2541
ตารางที่  32 กระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  33 เยื่อกระดาษนำเข้าแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  34 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ นำเข้า พ.ศ. 2539 - 2541
การส่งออก
ตารางที่  35 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2541
ตารางที่  36 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2541
ตารางที่  37 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2540
ตารางที่  38 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2540
ตารางที่  39 เปรียบเทียบไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2541
ตารางที่  40 ไม้ส่งออกแยกรายชนิด พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  41 ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2542
ตารางที่  42 ผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  43 ไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  44 ไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  45 แผ่นไม้ปะหน้าด้วยไม้บางส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  46 แผ่นชิ้นไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  47 แผ่นใยไม้อัดส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  48 แผงไม้ปาเก้ต์ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  49 เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  50 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ที่สำคัญของประเทศไทยจำแนกรายประเทศ พ.ศ. 2541
ตารางที่  51 กระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  52 เยื่อกระดาษส่งออกแยกรายประเทศ พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  53 ของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆส่งออก พ.ศ. 2539 - 2541
ตารางที่  54 โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้  พ.ศ. 2541
ตารางที่  55 รายได้ของกรมป่าไม้ 
ตารางที่  56 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2537 - 2541
ตารางที่  57 จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้
   
สถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
ตารางที่  58 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่  59 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติตามราคาปี 2531 จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  60 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติตามราคาปัจจุบัน จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  61 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคารพาณิชย์ในท้องตลาดกรุงเทพมหานคร
   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตารางที่  62 การใช้ประโยชน์เนื้อที่ประเทศแยกรายจังหวัดและรายภาค พ.ศ. 2538
ตารางที่  63 จำนวนประชากรแยกตามเพศ
ตารางที่  64 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2533 - 2563
ตารางที่  65 จำนวนประชากรจากการทะเบียนแยกรายจังหวัด พ.ศ. 2540 - 2541
   
ภูมิอากาศ
ตารางที่  66 อุณหภูมิของอากาศรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  67 ปริมาณน้ำฝนรายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2537 - 2541
ตารางที่  68 ปริมาณน้ำฝน  วันที่ฝนตกและความชื้นสัมพัทธ์รายปีของบางจังหวัด  เป็นรายภาค พ.ศ. 2540 - 2541
ตารางที่  69 ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก พ.ศ. 2535 - 2539
ตารางที่  70 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  71 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  72 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  73 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่ พ.ศ. 2537 - 2539
ตารางที่  74 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  75 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  76 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  77 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตร้อนเพื่อการ อุตสาหกรรมรายใหญ่  ปี 2539
ตารางที่  78 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจาก เขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  79 เขตร้อนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  80 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  81 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  82 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่น ๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  83 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  84 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  85 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  86 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  87 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  88 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  89 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  90 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  91 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  92 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  93 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี 2539
ตารางที่  94 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2538
ตารางที่  95 ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี 2539

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :