หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
เบอร์โทรติดต่อ  
ผู้บริหารกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
อธิบดีกรมป่าไม้
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
อธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-9406314#5199,5173,5176
โทรสาร. 02-5798611
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ว่าง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614943#5582, 5583
โทรสาร. 02-5614943
ว่าง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5192,5171
โทรสาร. 02-5615421
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,02-5798338#5580,5640
โทรสาร. 02-5797711
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5792798#5123
โทรสาร. 02-5792798
นายพฤกษ์ โสโน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5020
โทรสาร. 02-5792798
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง 3/10/2556 11:21:36
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :