หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
ผู้บริหารกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
อธิบดีกรมป่าไม้
นายชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-9406314#5199,5173,5176
โทรสาร. 02-5798611
รองอธิบดีกรมป่าไม้
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292,02-5615421#5171, 5123
โทรสาร. 02-5615421
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
นายสมศักดิ์  เร่งเพียร
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3,02-5792798#5192
โทรสาร. 02-5792798
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5020
โทรสาร. 02-5615101
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 20/9/2559 11:31:51
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :