หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5103
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนอำนวยการ
นายสรนันท์ จำปาศรี
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายสิชล เสือปรางค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นางสาววราภรณ์ มากสวาสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน การบัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายอิศรพงศ์ กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายธนากร กีรติภควัต
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ
นายสยาม ช้างเนียม
ผอ.ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายอัครพงษ์ นาคถนอม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายอุปดิศร์ ฉัตรคำ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายณรงค์ ทองรักษ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนประสานโครงการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล
ผอ.ส่วนประสานโครงการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายกานดิษฏ์ สิงหากัน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายบรรเจิด ถมปัด
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายนพดล ภูววิมล
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผอ.ส่วนวิชาการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายกรัณย์พล แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายณรัฐ โกศลารักษื
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายประพันธ์ มั่นกันนาน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 9/4/2561 16:22:12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :