หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5103
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนอำนวยการ
นายสรนันท์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายสิชล เสือปรางค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นางสาววราภรณ์ มากสวาสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน การบัญชี
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายอิศรพงศ์ กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายธนากร กีรติภควัต
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
นายธนากร กีรติภควัต
หัวหน้าฝ่ายจิตอาสา
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5103
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ
นายสยาม ช้างเนียม
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายอัครพงษ์ นาคถนอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 025614292-3#5059
โทรสาร. 025792740
นายอุปดิศร์ ฉัตรคำ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายอัครพงษ์ นาคถนอม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
นายณรงค์ ทองรักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 025614292-3#5059
โทรสาร. 025792740
นายณรงค์ ทองรักษ์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5059
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ
นางสาวมาลี เสริมวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 025614292-3#5060
โทรสาร. 025792740
นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายกานดิษฏ์ สิงหากัน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายกานดิษฏ์ สิงหากัน
หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
นายนพดล ภูววิมล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายณรัฐ โกศลารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 025614292-3#5060
โทรสาร. 025792740
นายบรรเจิด ถมปัด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายประพันธ์ มั่นกันนาน
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
นายณัฐวุฒิ พรมบุรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 1 อาคารถนอมเปรมรัศมี 02-5614292-3#5060
โทรสาร. 02-5792740
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณอนุชา กันเมือง 9/5/2562 11:47:33
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :