หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักการอนุญาต
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายนพดล ฮมแสน
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอำนวยการ
นางสาวปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786 # 5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวภาวินี วัดสัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวพิมพ์นิภา ระเริง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209,
โทรสาร. 02-5795786
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5795786#5209
โทรสาร. 02-5795786
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5209,
โทรสาร. 02-5795786
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
นายมนตรี นุชอนงค์
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวปาณิศา ณัฎฐภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
นายสรายุทธ เภสัชชะ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
นางรังษี ผ่องสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
นางสาวรัตนา สอาดนัก
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5794852#5202,5203
โทรสาร. 02-5796533
ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์
นายอุธร สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
นางมารศรี แก้วปราณี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคกลาง
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นายฐานันดร เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 # 5206
โทรสาร. 02-5792391
นายเอกธัช วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้และของป่าภาคใต้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5206
โทรสาร. 02-5792391
นางชุติกาญจน์ สรรเสริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3# 5206
โทรสาร. 02-5792391
ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
-
ผู้อำนวยการส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม
ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ
หัวหน้าฝ่ายจัดประชุม
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5208
โทรสาร. 02-5799567
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 1/4/2563 11:05:44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :