หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เบอร์โทรติดต่อ  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายจิระศักดิ์ ชูความดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5582, 5583
โทรสาร. 02-5793002
นายยรรยง กางการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5678
โทรสาร. 02-5615368
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5914
ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง
หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี 02-5614292-3#5914
ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3#5600
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 5/3/2564 15:39:43
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :